جمعه 11 آذر 1401

ارتباط با ما

آدرس: قم- بلوار امین- بعداز کوچه 31- ساختمان امین- واحد 5

شماره تماس:   900 10 329 025           901 10 329 025     

                    888 71 229 021           777 71 229 021     

 دورنــگـــار:   184 12 329 025

 واحد روابط عمومی : 2002  555 0912   

ایمیل: info@sepehreghtesad.ir

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سید علی رضا فقاهتی                    سردبیر: مصطفی حسنی                            هیات تحریریه: نجمه وفایی

طراحی و امور فنی سایت: مدار نو         مدیر هنری : محمد رضا خانگاه          امور بازرگانی: مسعود ایمانی           امور فنی : احسان دادرس