اهمیت توازن میان کار و زندگی

سپهر اقتصاد-سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر هر مدیری شاید دوست دارد که کارمندش با تمام توان برای او کار کند، اولوییتش سازمان باشد و همواره دلسوز و وفادار نسبت به سازمان باشد؛ اما آدمی، موجودی اجتماعی است. انسان دوست دارد در گروه های مختلف حضور داشته باشد، حتما هر فردی خانواده ای … ادامه خواندن اهمیت توازن میان کار و زندگی