اهمیت کار و علل بیگانگی ایرانیان از کار

سپهر اقتصاد-  سید علی ناظم زاده : مشاور و پژوهشگر   چرا ایران از توسعه عقب ماند؟ برای علت عقب ماندن ایران از توسعه موضوعات مختلفی از سوی صاحبنظران مورد توجه قرار گرفته است. عدم توجه به نوزایی و رنسانس، عدم وجود مدرنیته، جامعه سنتی، حاکمیت فاسد و مستبد، عدم تجربه پروتستانتسیم و… همه از … ادامه خواندن اهمیت کار و علل بیگانگی ایرانیان از کار