باشگاه مشتریان؛برنامه ای پیشرو برای جذب و نگهداری مخاطب

سپهر اقتصاد- سید علی ناظم زاده:پژوهشگر و مشاور توسعه کسب و کار در دنیای امروزی، شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که سهم بیشتر سود خود را از دسته کوچکی از مشتریان فعلی به دست آورند، بر اساس قانون ۲۰-۸۰ پارتو، معمولا ۸۰ درصد سود یک سازمان از طریق ۲۰ درصد مشتریان آن سازمان … ادامه خواندن باشگاه مشتریان؛برنامه ای پیشرو برای جذب و نگهداری مخاطب