فرصت های کرونا برای اقتصاد ما

سپهر اقتصاد- سید علی ناظم زاده :مشاور و پژوهشگر کسب و کار کرونا و ویروس کووید، در طول ماه های گذشته چنان بر اقتصاد و فرهنگ و اجتماع در سطح جهان تاثیر گذاشته که شاید بتوان از جنبه هایی، جهان را به دوره قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم کرد! همان طور که … ادامه خواندن فرصت های کرونا برای اقتصاد ما