15 موضوع مهم در زمان بندی تبلیغات

سپهر اقتصاد سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر چه زمانی باید تبلیغات را آغاز کنیم؟ تبلیغات را تا چه مدتی ادامه دهیم؟ چه روزها، ماه ها و فصل هایی باید بیشتر یا کمتر تبلیغ کنیم؟ در چه زمانی می توانیم از حجم تبلیغات بکاهیم؟ چه زمانی باید تبلیغات را پایان دهیم؟ سؤالات فوق … ادامه خواندن 15 موضوع مهم در زمان بندی تبلیغات