خانه برچسب نوشته ها الودگی هوا
شهرسازی و حمل و نقل

شهر قم توان بارگذاری جمعیتی و صنعتی بیشتر ندارد

سپهر اقتصاد: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های استان باید مبتنی بر نتایج حاصل از مطالعات آمایش سرزمین و توان اکولوژیکی استان باشد، زیرا شهر قم توان بارگذاری جمعیتی و صنعتی بیش از این را ندارد. به گزارش ایرنا، سید رضا موسوی مشکینی در جلسه آلودگی هوا گفت: در هنگام
بارگذاری بیشتر