خانه برچسب نوشته ها تفریغ
شهرسازی و حمل و نقل

تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهرداری تصویب شد

سپهر اقتصاد- گزارش تفریغ بودجه سال 1398 سازمان زیباسازی و همچنین تعرفه عوارض و خدمات بهای سال 1400 شهرداری قم به تأیید اعضای شورای اسلامی شهر رسید. تعرفه عوارض 1400 شهرداری تصویب شد به گزارش شهر نیوز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برآورد اولیه
بارگذاری بیشتر