خانه برچسب نوشته ها درچه نمک
بازرگانی و صنعت گردشگری و صنایع دستی

ضرورت تسریع در احداث راه دسترسی دریاچه نمک

سپهر اقتصاد:معاون استاندار قم در دیدار با سرمایه گذار بخش خصوصی در حوزه بهره برداری از دریاچه نمک، بر استفاده از پتانسیل های دریاچه نمک تاکید کرد. معاون استاندار قم در دیدار با دیودیده مجری طرح زیرساخت ایمیدرو با بیان اینکه بهره برداری از دریاچه نمک مستلزم احداث راه دسترسی مناسب است، اضافه کرد:
بارگذاری بیشتر