خانه برچسب نوشته ها راهنمایی
تحلیل و مقاله

با کوچینگ قلاب ماهی گیریت را آماده کن!!!!!

سپهر اقتصاد-((کوچ های بزرگ نه متواد می شوند و نه ساخته می شوند،کوچ های بزرگ انتخاب می کنند که کوچ های بزرگی باشند))استفان کاوی در چند ده قبل مدیران صرفا با داشتن دانش و مهارت تخصصی و شناخت نسبی از شیوه مدیریت با ابزار کلیدی اقتدار به آموزش کارکنان سازمان خود میپرداختند و با این […]
بارگذاری بیشتر