خانه برچسب نوشته ها رو مبلی
بازرگانی و صنعت

کمبود پارچه‌های رومبلی راحتی در قم

سپهر اقتصاد- کمبود پارچه‌های رومبلی راحتی مشکلی که ماه هاست گریبانگیر تولید کنندگان مبل قم شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ممنوعیت واردات از خرداد امسال و عدم توانایی تامین نیاز کشور به وسیله کارخانه‌های داخلی از عواملی بود که به این مشکل دامن زده است، اما در این شرایط یک شرکت بزرگ در قرچک
بارگذاری بیشتر