خانه برچسب نوشته ها مصاحبه
تحلیل و مقاله

مدیرآگاه.. خطای مصاحبه شغلی سازمانت را بشناس !!!

سپهر اقتصاد-یکی از اهداف غایی هر مدیر کارآمد، آگاه، موفق و اثرگذار، انتخاب شایسته ترین افراد جهت تصدی مشاغل سازمانی است و استخدام بهترین کارمندان باعث ارتقای فرهنگ شغلی، تقویت روحیه سایر کارمندان، برنامه‌ریزی دقیق و دست‌یابی به اهداف خواهد شد راه های  متعددی برای گزینش و انتخاب شایسته ترین فرد،
بارگذاری بیشتر