درباره سپهر اقتصاد

سپهر اقتصاد (sepehreghtesad.ir) با هدف معرفی و آگاهی بخشی ظرفیت های اقتصادی و انتقال دیدگاه های فعالان و نخبگان استان قم ایجاد گردیده تا بستری برای رشد و ارتقا استان باشد و بتواند زمینه های جذب علاقه مندان به سرمایه گذاری در این پهنه از ایران زمین را فراهم نماید

تیم سپهر اقتصاد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید علی رضا فقاهتی

سردبیر: مصطفی حسنی

هیات تحریریه: نجمه وفایی

امور فنی: احسان دادرس

امور بازرگانی: مسعود ایمانی

پشتیبانی فنی و طراحی سایت: مدارنو

حامی‌مالی: بعد چهارم